Kontakt
Masz pytanie
Kontakt - Avatar

+48 504 504 913

PON-PT: 08:00 - 17:00, SOB: 8:00 - 13:00

esklep@tomax.pl

ul. Sienkiewicza 77
06-400 Ciechanów

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tomax.pl
Usługobiorcy są zobowiązani aby zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z usług
sklepu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 marca 2023 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOMAX.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Płatności
VII. Termin, koszt i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja na produkty dostępne w sklepie
X. Tryby postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo kupującego do odstąpienia od umowy
XII. Ochrona własności intelektualna
XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów (obowiązujące od 1
stycznia 2021 r.)
XV. Postanowienia końcowe

Właścicielem Sklepu internetowego jest Krzysztof Pątkowski TOMAX Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, NIP: 5661635413, REGON: 130858417, adres mailowy: tomax@tomax.pl, numer telefonu: tel. 23 673 22 43, 504 504 934. TOMAX jest dystrybutorem najwyżej jakości elektronarzędzi, w ofercie posiadając szeroką gamę urządzeń, program partnerski zapewniający dostęp do specjalnych ofert dla stałych Klientów oraz inne, liczne udogodnienia dla kupujących.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.tomax.pl prowadzony jest przez Krzysztof Pątkowski TOMAX Hurtownia Elektronarzędzi wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, REGON: 130858417, NIP: 5661635413, miejscem wykonywania działalności jest: ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, miejscem do doręczeń jest: ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, adres poczty elektronicznej to: tomax@tomax.pl, numer telefonu to: tel. 23 673 22 43, 504 504 934.
 2. Sklep www.tomax.pl działa na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.tomax.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, tryby postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Klientów będących konsumentami oraz niebędących konsumentami.
 4. Każdy Klient i Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tomax.pl, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep www.tomax.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku towarów po zwrocie, z wystawy lub posiadających wady (np. drobne zarysowania), tzw. outlet, informacja taka znajdować będzie się na karcie towaru.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, firm przedsiębiorców i ich logo lub inne znaki identyfikujące producenta lub markę użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tomax.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tomax.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego i międzynarodowego jeśli mają zastosowanie.

II. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.tomax.pl umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.tomax.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tomax.pl.
 10. Sprzedawca – Krzysztof Pątkowski TOMAX Hurtownia Elektronarzędzi z siedzibą w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 77, REGON: 130858417, NIP: 5661635413
 11. Usługodawca - Krzysztof Pątkowski TOMAX Hurtownia Elektronarzędzi z siedzibą w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 77, REGON: 130858417, NIP: 5661635413
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. Cena – wartość produktu wyrażona w polskich złotych, którą Klient jest zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  b. utworzenie, prowadzenie i zarządzanie Kontem Klienta w Sklepie,
  c. zamieszczanie opinii
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych według swojego uznania. Treści te stanowią integralną część Sklepu jak również prezentowanych towarów, usług i materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
  b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  c. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
  d. opinie podlegają weryfikacji Sklepu i przy każdej z nich znajduje się informacja czy Sklep posiada potwierdzenie, że dana osoba rzeczywiście dany Produkt kupiła poprzez umieszczenie informacji o treści „opinia zweryfikowana”.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a. komputer, telefon lub tablet, z dostępem do sieci internetowej wraz z dostępem i obsługą przeglądarek internetowych zaktualizowanych do ich najnowszych wersji: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera.
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies. W tym miejscu Sprzedający zaznacza, że korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności, którą można znaleźć na stronie sklepu.
  e. skryptów Javascript.
  f. Korzystanie z innych przeglądarek bądź przeglądarek niezaktualizowanych może utrudniać, uniemożliwiać bądź spowalniać proces składania zamówienia, a samo bezpieczeństwo transakcji jest w takim przypadku obniżone czego Klient ma świadomość.
 4. Usługobiorca i Klient zobowiązani są do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca i Klient zobowiązani są jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Wprowadzanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie przez niego złożenie Zamówienia. Klient, który założył konto w sklepie powinien używać bezpiecznego, unikalnego hasła – to znaczy takiego, którego nie ujawnił w innych systemach informatycznych. Klient ma świadomość, że używanie słabego hasła bądź hasła ujawnionego w innych systemach cyfrowych może utrudnić, uniemożliwić bądź zablokować możliwość korzystania ze Sklepu.
 7. Usługobiorcę i Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

  a. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  b. noszące znamiona przestępstw, czynów nieuczciwej konkurencji bądź fałszywe,
  c. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  d. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o Produkcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Polski lub Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.

 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 7. Produkty w promocji (wyprzedaży) mogą posiadać limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na te produkty są realizowane według kolejności ich wpływania lub opłacenia aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie jednak w takim przypadku Klient nie będzie posiadał możliwości np. śledzenia historii zakupów lub szybkiego powtórzenia zamówienia, a niektóre promocje mogą być dostępne jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych Klientów.

 9. Zamówienia można składać:

  a. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.tomax.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów, kiedy sklep z powodu prac konserwacyjnych, serwisowych lub modernizacyjnych jest wyłączony z użytkowania o czym Klienci zostaną powiadomieni komunikatem na stronie sklepu.
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomax@tomax.pl.

 10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 16:00 Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następującego po tym dniu dnia roboczego.

 11. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  - wzór druku o odstąpieniu od umowy,
  - niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  c. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury VAT w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na żądanie Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej. Faktura załączona jest do przesyłki bądź wydawana wraz z produktem jeśli Klient wybiera odbiór osobisty.

 12. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, musi zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

 13. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia z wyszczególnieniem błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient może zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na adres: Krzysztof Pątkowski TOMAX Hurtownia Elektronarzędzi, ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tomax@tomax.pl. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep tomax.pl przedmiotowej reklamacji.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  a. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online PayU;
  b. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online Przelewy24;
  c. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
  d. za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro w serwisie PayU;
  e. przelewem z konta w serwisie PayU;
  f. płatnością BLIK w serwisie PayU;
  g. płatnością Google Pay w serwisie PayU;
  h. płatności Apple Pay w serwisie PayU;
  i. przelewem bezpośrednim na konto bankowe wysyłając jednocześnie wiadomość mailową na: tomax@tomax.pl z informacją o wykonaniu przelewu oraz potwierdzeniem zapłaty;
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostaje wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 4. W przypadku uporczywego zamawiania produktów i niedotrzymywania terminu zapłaty Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania konta danego Kupującego bez wcześniejszego ostrzeżenia.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu ustalane są w procesie składania Zamówienia, a ich wysokość uzależniona jest od wyboru sposobu płatności, rozmiaru produktu, czasu dostawy oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu,
 2. Z uwagi na swoje gabaryty, kształty, konstrukcję lub inne istotne parametry produktu mogą był wyłączone z wysyłki i mogą być dostępne wyłącznie przy odbiorze osobistym lub posiadać tylko niektóre możliwości dostawy.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  a. Czas kompletowania zamówienia składającego się z zamówionego Produktu lub Produktów wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może być inny o czym Klient zostanie powiadomiony ogłoszeniem na stronie sklepu bądź wiadomością e-mail.
  b. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym i sklep nie ma wpływu na ewentualne przedłużenie tego terminu z winy przewoźnika.c. Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika i sklep nie ma wpływu na ewentualne przedłużenie tego terminu z winy przewoźnika.
 5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, Klient powinien sporządzić z kurierem odpowiedni protokół zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
 6. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomax@tomax.pl, mail taki powinien zawierać wszelkie dane umożliwiające identyfikację Klienta.
  c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca jak również Sklep i Klient mogą rozwiązać umowę o
  świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA NA PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
  Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym
  Produktem jeśli Produkt ten jest objęty gwarancją producenta,
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
 3. W przypadku Produktów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować

  Produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień IX działu niniejszego regulaminu.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacja:

  a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  b. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w rozdziale XIII, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  c. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
  d. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem tomax.pl.
  e. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomax@tomax.pl lub pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów,
  f. W powyższych wiadomościach Klient powinien wskazać możliwie najpełniejsze informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  g. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
  h. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  i. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  j. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  k. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca odpowiednio:
  - pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
  - pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu do Konsumenta,
  - obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta - wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny,
  - w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy o którym mowa w niniejszym punkcie, Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomax@tomax.pl,
  b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je w taki sam sposób, w jakim mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy,
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się:

  a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  b. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  c. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  d. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  g. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tomax.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich bądź dozwolonego użytku i są własnością Sklepu. Usługobiorca i Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tomax.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tomax.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www. tomax.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez tomax.pl oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.
 5. Usługobiorca przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.tomax.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.
 6. Licencja upoważnia Sklep do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie sklepu internetowego www.tomax.pl oraz profilach prowadzonych dla Usługodawcy w serwisach społecznościowych typu Facebook.
 7. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
  techniką cyfrową,
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
  c. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
 9. Ponadto Usługobiorca korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

  a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Sklep, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Sklepu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Sklep, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Sklep z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  b. zezwala Sklepowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  c. upoważnia Sklep do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Sklep, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy,
  d. przenosi na Sklep prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.
 10. Ponadto Usługobiorca oświadcza, że:

  a. jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Sklepu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Sklep przekazanych przez Usługobiorcę uprawnień,
  b. osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych,
  c. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 11. Usługobiorca przesyłając Sklepowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (tzw. B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami ani Konsumentami na prawach Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
  odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu,
 7. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje wyłączona.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy rozdział nie dotyczy spółek prawa handlowego) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z rozdziałem X Regulaminu,
  c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z rozdziałem XI Regulaminu.
  d) zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze mediacji celem polubownego zakończenia sporu.
 3. Właściwości sądów i sądowe rozstrzyganie sporów:

  a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKIK. Konsument może korzystać również z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.\
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia przez Klienta, obsługi i realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są pod adresem: tomax.pl/iodo/polityka-prywatności.
Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta